Menu

Databáze a GDPR

Od 25. května 2018 platí nové nařízení EU o ochraně osobních údajů. My jsme připraveni a naše aplikace také.

Dle názoru našich auditorů v EU databázi firem a živnostníků již legálně zakoupit ani využívat nelze. Pokud takovou databázi využíváte, je možné, že porušujete osobní práva až 4.000.000 občanů EU, což je závažné porušení GDPR a vystavujete se riziku pokuty až do výše 4 % z obratu Vaší společnosti.

Úřad na ochranu osobních údajů k tomu zaujal jasné stanovisko: „Skutečnost, že je stanovena veřejnost rejstříku neznamená, že zveřejněné osobní údaje lze dále neomezeně přebírat a zpracovávat, např. jejich dalším zveřejňováním, a tím na nich profitovat.“ Zdroj citace naleznete zde.

U B2B dat se vztahuje GDPR primárně na jména a adresy živnostníků, statutárů a dalších osob, a na telefonní a e-mailové kontakty osob. Tato data či datové sety, aplikace nebo extrakty obsahující osobní údaje, již není možné v EU legálně získat zdarma či za úplatu od žádné společnosti, protože žádná společnost nedisponuje souhlasem se zveřejněním. I pokud by jím disponovala, není oprávněna v žádném případě data poskytnout třetí straně.

Proto již dle našeho názoru není v EU možné legálně zakoupit žádnou databázi firem a živnostníků,⁠ viz. uvedené stanovisko ÚOOÚ.

Z tohoto důvodu aplikace Merk již žádná data přímo neobsahuje, ale umožňuje Vám jejich získání z otevřených zdrojů –⁠ tedy v souladu s GDPR a platnou legislativou. Takto získaná data lze dále využít na základě „oprávněného zájmu“ ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

. Oprávněným zájmem je pak například:

 • Předcházení podvodům.
 • Ověření potencionálních obchodních partnerů, zda nejsou v úpadku nebo likvidaci.
 • Zamezení Karuselovým podvodům.
 • Určení DPH a kontaktních údajů, a podobně.

Aplikace Merk již data přímo neobsahuje, ale napojuje se na otevřená data. Disponujeme auditem, posudkem a reverzním posudkem, že tento postup je plně v souladu s GDPR.

Aplikace Merk a GDPR (firemní data)

Aplikace Merk již není databáze firem, ale marketingový cloud. Aplikace má dvě části –⁠ cloudové úložiště, na které aplikace pravidelně stahuje otevřená data a cloudový náhledový software, který k nim umožňuje přistupovat. Díky tomu všechna data získáte přímo z otevřeného zdroje, jsou vždy aktuální a jejich další užití pro obchodní, marketingové, analytické či účetní účely je v souladu s GDPR a platnou legislativou.

Sama aplikace Merk tedy žádná data neobsahuje, nevlastní ani neprodává či nepronajímá. Aplikace Merk uživatelům pouze umožňuje stažení otevřených dat ze zdrojových databází na cloudové úložiště na straně jedné, a dodává náhledový software na straně druhé. Takto získaná data lze použít pro účely obchodu, marketingu, účetním účelům, k ověření obchodních partnerů či další analýze. Takto získaná data ale nelze dále šířit zdarma či za úplatu.

Takto získaná data jste získali vlastní silou, od přímého zdroje (státní registry a rejstříky) a v souladu s GDPR pomocí specializovaného nástroje. Tuto skutečnost jste schopni dozorovému orgánu kdykoli prokázat. Naopak držením jakýchkoli osobních dat získaných bez souhlasu dané osoby nebo prostřednictvím jakéhokoli dodavatele, se vystavujete riziku postihu.

Merk Marketing Cloud

Databáze firem na CD / online / Excel souboru

 • Firemní data získáte přímo z registrů v souladu s GDPR.
 • Jste schopni prokázat původ dat dozorovému orgánu.
 • Data lze použít k obchodu, marketingu a analýze rizik.
 • Po výmazu dat z otevřených zdrojů, Merk data smaže také.
 • Merk ohlídá aktuálnost dat v CRM pomocí Merk GDPR API.
 • Firemní data obsahující osobní údaje získaná bez souhlasu.
 • Nejste schopni prokázat původ dat dozorovému orgánu.
 • Nelegálními daty nelze disponovat, mít je počítači natož je využívat.
 • Nejste schopni zaručit aktualizaci dat proti registrům.
 • Možné porušení osobních práv až 4.000.000 živnostníků.

Data získáváte v souladu s GDPR.

Vystavujete se postihu až 20.000.000 EUR.